Algemene voorwaarden firma Bosheide BV

1. Inleiding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen alsmede diensten van of door Bosheide BV. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover de ze expliciet door een apart schriftelijke verklaring van de firma Bosheide BV zijn bevestigd. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten tenzij deze voorwaarden door de firma Bosheide BV uitdrukkelijk zijn aanvaard. De firma Bosheide BV is bevoegd in het voordeel van de opdrachtgever – hier – onderdeze voorwaarden tevens te verstaan de koper, afnemer of wederpartij in de ruime zin – van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval kunnen worden verbonden. De firma Bosheide BV behoudt zich nadrukkelijk alle rechten ter zake voor.

1.2 Een opdrachtgever hij eenmaal op de onderhavige voorwaarden met de firma Bosheide BV heeft afgesloten, wordt geacht ook bij eventueel daarna mondeling, telefonisch, telegrafisch of anderszins opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd, zulks onverlet het bepaalde in het burgerlijk wetboek.